ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප අනිත්‍ය නිසා සැම විටම දුකද?

අනිත්‍ය නිසා සැම විටම දුකද? යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close