ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ������������������ ��������������� 3

��������������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close