ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������� ��������������������� ������������������������������ 14

��������� ��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close