ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ������������ ��������� ��������������� 1

������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close