ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������������� ��������������� 2

��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close