ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්නොපෙනෙන පාප ��������������������� ��������������������� 23

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close