භාවනාවඅසුභ ������������ ������ ��������������� ��������������� ��������������� 7

������������ ������ ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close