භාවනාවඅසුභ ��������������������� ������������ ��������������� ��������������� 1

��������������������� ������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close