භාවනාවඅසුභ ��������� ������������ ��������������������� 1

��������� ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close