භාවනාවඅසුභ ��������������������� ��������������������� 2

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close