භාවනාවඅසුභ ������������ ��������������������������������� ��������������������� ��������������� 1

������������ ��������������������������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close