නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������������� ������������ 3

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close