නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������� ������ ��������������� ������������������ 3

��������� ������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close