නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������� ��������������� ������ ��������� ��������������� 2

��������� ��������������� ������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close