නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������������� ������������������������ 10

��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close