නිවන් මගනිවනආර්යත්වයමහා ආර්යා ��������������� ��������� 2

��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close