නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ���������������������������������������

������������������ ��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close