නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������������ ��������������� ������������ ������ 2

������������������������������ ��������������� ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close