නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������������ ��������������� ������������ ������

������������������������������ ��������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close