නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������������������� 5

��������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close