නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ���������������������������������������

��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close