නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������ 2

������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close