නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������ ������������������������ ��������������� 12

������������ ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close