නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������ ������������������������ 1

������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close