නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������� ������������������ ������������������ 1

��������������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close