නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������� ������������������ ��������������������������� 3

��������������� ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close