නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ��������������������� ��������������������� ��������������������� 4

��������������������� ��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close