නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ��������������� ��������������������������� 15

������������ ��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close