නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������������� ������ ��������������������� ��������������������� ������������������ ��������� ������������������������

��������������� ������ ��������������������� ��������������������� ������������������ ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close