නිවන් මග දහම් සාකච්චා කිරීම

දහම් සාකච්චා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා