නිවන් මග ������������ ��������������������� ��������������� 50

������������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close