නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ������������������

������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close