නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ������ ��������������������� ������������������ ���������������

������������ ������ ��������������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close