නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������������ ������������������ ��������� ���������������

������������������ ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close