නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ������ ��������� ���������������

��������� ������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close