නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������ ��������������������������������� ������������������ ������������������

������ ��������������������������������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close