නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ������������������ ��������� ������������ ������������������ ���������������

��������� ������������������ ��������� ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close