නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������������� ������������

��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close