නිවන් මග බුදුගුන කථා

බුදුගුන කථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා