නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ���������������

������������������ ��������������� ������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close