නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������ ��������� ���������

������������ ������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close