නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������ 16

������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close