නිවනට අදාල කරුනු ������������ ��������� 16

������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close