භාවනාවඅසුභ ������������������ ��������������������� ������������������ 1

������������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close