භාවනාවඅසුභ ������������ ������������... 1

������������ ������������... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close