භාවනාවඅසුභ ������������������������ ������������������ 26

������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close