භාවනාවඅසුභ ������������ 32 ������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 1

������������ 32 ������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close