භාවනාවඅසුභ ������������ ������ ������������������������ ������ ��������������� 1

������������ ������ ������������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close