භාවනාවඅසුභ ������ ��������� ������������ ������������������ ������������ ��������������������� ������������ ��������������� 6

������ ��������� ������������ ������������������ ������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close