භාවනාවඅසුභ ������ ��������� ������������ ������������������ ������������ ��������������������� ������������ ���������������

������ ��������� ������������ ������������������ ������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close