භාවනාවඅසුභ ������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� 2

������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close