භාවනාවඅසුභ ������������������������ ��������������� ��������������� ���������������

������������������������ ��������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close