භාවනාවඅසුභ ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ������ ��������������� 2

������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close