භාවනාවඅසුභ ��������� ������������ ������ ���������������������

��������� ������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close